Metody pracy

Realizując treści programowe wychowania przedszkolnego, wykorzystujemy elementy wielu atrakcyjnych metod wspierających aktywność, samodzielność, zachęcających do twórczych poszukiwań, pozwalających na ukazaniu zalet i walorów każdego dziecka.

Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawowa formę jego aktywności tj. zabawę. Nauczycielki z dużą starannością dokonują doboru metody do możliwości emocjonalnych i fizycznych swoich podopiecznych.

Metody nauczania oparte będą na wielostronnym uczeniu się. Będziemy stosować cztery drogi nauczania:

  • metodę podającą, czyli przyswajanie podanego, gotowego materiału,
  • metodę problemową, czyli odkrywanie nowych wiadomości podczas rozwiązywania problemów i samodzielne poszukiwanie tych rozwiązań,
  • metodę aktywizującą, czyli przeżywanie różnych treści i wartości,
  • metodę praktyczną polegającą na działaniu, na zmienianiu rzeczywistości i samego siebie poprzez sprawdzanie wiadomości w praktyce.