Program merytoryczny

Program dydaktyczno-wychowawczy obejmuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodną z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Program ten, wzbogacony o cenne uwagi, pomysły oraz koncepcje naszych specjalistów zapewni wyśmienite przygotowanie przedszkolaków do edukacji szkolnej.

OFERTA W RAMACH CZESNEGO:

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 • Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
 • Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
 • Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Zajęcia dodatkowe

 • j. angielski
 • W-F dla przedszkolaków (12 zajęć/miesiąc), w tym:
  - nauka gier zespołowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka),
  - zajęcia i zabawy sportowe rozwijające ogólną sprawność fizyczną,
  - zajęcia korekcyjne
 • logopedia
 • taniec
 • hipoterapia i nauka jazdy konnej
 • kółko szachowe i gier planszowych

Poza tym program podstawowy zawiera:

 • rytmikę - zajęcia rytmiczno- ruchowe
 • logorytmikę, kinezyterapię
 • muzykoterapię
 • bajkoterapię
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • pokazy teatralne
 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów
 • spotkania ze sportowcami
 • wspólne śpiewanie
 • wycieczkii spacery
 • codzienne czytanie dzieciom, również przez zaproszonych gości

ORGANIZUJEMY RÓWNIEŻ ZAJĘCIA FAKULTATYWNE:

 • taniec klasyczny - balet
 • basen
 • arteterapia
 • muzyka
 • judo/aikido
 • tenis ziemny
 • zajęcia sportowe sezonu zimowego (jazda na łyżwach, jazda na nartach)